Решение №БС-146-ПР/2008
За преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “изграждане на сграда за курортни нужди” в землището на град Созопол 

Решението е да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на сграда за курортни нужди” в землището на град Созопол, (имот № 012235) местност Алепу, Община Созопол.
Мотиви 
I. Реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окажа отрицателно въздействие върху “Комплекс Ропотамо” BG 0002041 за опазване на дивите птици и Ропотамо” BG 0001001  за опазване на природните местообитания. 
Необходима е оценка от експерти в областта на местобиранията и видивете. Експертния екип задължително да включва орнитолози, тъй като премета на опазване на защитената Зина са дивите птици. 
II. Оценка на кумулативното въздействие върху околната среда 
III. Не е направен достатъчен анализ по отношение на околната среда и до каква степен ще бъдат засегнати при реализация на инвестиционното предложение. 
IV. Не са изяснени кумулативните въздействия в съчетание с други инвестиционни предложения  върху компонентите на околната среда.