ОДОБРЯВА  Осъществяване на инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради в пи м 012378 в м. "Алепу", землище гр. Созопол, Община Созопол "на площ от 39.948 дка възложител: фирма " Томас О Лиъри"ЕООД. Земята е с трайно предназначение- нива. С Решение на общината е допуснато изработване на ПУП за обекта с цел промяна на предназначението на поземлените имоти. 

Имотът попада в защитена зона /33/ "Ропотамо" с код BG 0001001. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на 3ЗТ. Водоснабдяването на обекта ще се осигурява от магистрален водопровод яз. Ясна Поляна

МОТИВИ  В представения доклад за ОВОС е разгледано съшествувашото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на обекта по отношение капацитетните възможности, избрания начин на водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и тяхното пречистване, като са избрани оптималиите варианти в екологично и технико-икономическо отношение. Инвестиционното предложение не засяга пряко защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии. 4.Вьз основа на изложената информация по чл.39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извыршване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и използваните критерии за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предложението може да бъде одобрена, тъй като няма вероятност да окаже звачително отрицателно въздействие върху защитените зони. ИП заема части от местообитания с относително ниска консервационна стойност. Няма местообитания на рядка и дефичитна растителност, предмет на опазване на защитената зона и др.