ОДОБРЯВА Осъществяването на инвестиционно предложение: "Играждане на вилни сгради в пи о12030 в м. "Алепу", землище гр. Свзопол, Община Созопол "на площ от 20.580 дка възложител: фирма "Денис Кадоган"ЕООД,  В имотите се предвижда изграждане на: 30 броя триетажни вилни сгради с общ брой на леглата- до 60 бр., вътрешни алеи, богато парково озеленяване и открити паркинги за общо 15 леки МПС.Земята е с трайно предназначение- нива. С Решение на «бщината е допуснато изработване на ПУП за обекта с цел промяна на предназначението на поземлените имоти.

Имотът попада в защитена зона 33/ "Комплекс Ропотамо" с код BG 0002041 и ащитена зона 33/ "Ропотамо"с код BG 0001001. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на 33T. 

Водоснабдяването на обекта ше се осигурява от магистрален водопровод яз. Ясна Поляна, Необходимото водноколичество е 18 м3/ден. За противопожарни нужди- 2,5 Отвеждането на отпадьчните води от обекта е предвидено да се осъществява чрез канализация, която ще зауства в КПС постьпват в за пречистване в ГПIСОВ-Созопол

МОТИВИ 1. В представения доклад за ОВОС е разгаледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на обекта по отношение капацитетните възможности, избрания начии на водоснабляване, отвеждане на отпадьчните води и тяхното пречистване, като са избрани оптималните варианти в скологично и технико-икономическо отношение.

2. Заключението на скспертите по ОВОС е, че на основание извършените анализи, оенки и и прогнози на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение се предлага одобрение на неговото осыществяване при изпьлнение на предложените мерки по време на проектирането, строителството и експлоатацията.

3. Инвестиционното предложение не засяга пряко защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии. 4.Въз основа на изложената информация по чл.39, ал. и др.