Отговор с изходящ № 913/11.06.2002 на РИОСВ Благоевград, подписан от и.д. Директор Й. Богоева, относно разрешително за строеж за МВЕЦ на р. Струма, 2002 с приложено оригинално разрешително за водоползване, издадено от МОСВ, във връзка с трите МВЕЦ на р. Струма в близост до гр. Кресна с № 0141/14.02.2001.