Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 27.01. 1947 г. при следния дневен ред:
1. Приемане проекта за емблема - глава на брадат орел
2. Постъпки във връзка с изработване на нова конституция - доклад от Н. Стоянов
3. разширение службата за защита на природата в Мининстерството на земеделието - излъчена делегация в състав Н. стоянов, К. Попов, П. Кеберле
4. Разни - организационни