Протокол от симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - следобедно заседание 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и Зоологически институт с музей при БАН и Комитета по горите и горската промишленост при МС.