Протокол №319 на ИАОС за изпитване на повърхностни води от р. Лева в ПП "Врачански Балкан", 2009г