Протокол №306 на ИАОС за изпитване на повърхностни и подземни води в ПП "Врачански Балкан", 2009г