Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 04.01.1962г.
Присъстват Г.Паспалев,Л.Динев, Ст.Станчев, В.Миков, Ал.Петров, Н.Виходцевски, Н.Боев.
Обсъден е отчетен доклад за дейността на КЗП през 1961г.