Протокол от отчетното събрание на УС на СЗРП, състояло се на 24.12.1943 г.,