Протокол №3 от заседание на на Централното настоятелство на СЗРП, състояло се на 14.12.1943 г.