Проект за актуализация на ТУП на община Бяла, Схема на зонирането, М 1:25000; 2009г