Копие на Проект на Правилника за приложение на Сакона за защита на природата 1965г. Съдържа следните раздели

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.П РИРОДНИ РЕСУРСИ

II. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

III. ОПАЗВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА

V. ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА