С писмо до Председателя на СЗРП с изх. №IIIa17386/29.11.1934 г. Министерството на народното стопанство, Отделение за горите, лова и рибарството,  изпраща за мнение като приложение проект на наредба за защита на обектите, за които се грижи СЗРП. Приложението представлява част от бъдещата наредба-закон за защита на природата, природните богатства и туризма в страната, която е в процес на разработване от Министерството. Приложението съдържа:

  1. Обекти на природата
  2. Цели на природните обекти
  3. Режим на природните обекти
  4. Наказателни санкции