Придружително писмо с изх. № 16/24.06.1933г. към протокол 4/19.06.1933 г. на СЗРП със становище за опазване на държавната гора Шерба