Придружително писмо към проекто-правилник на Народен парк "Витоша" от Управителя г-н Малчев, изпратено с изх. № 276/26.12.1935 г. до Бюрото по залесяване и укрепяване  пороищата, където е прието с вх. № 1983/26.12.1935 г. и е препратено до МЗДИ, където е прието с вх. № 1184/16.01.1936г.