Писмо изх.№ЗП/7-3358/18.03.1948г., придружаващо образци от учредителни книжа на Дружество за защита на природата, до директорите на държавни горски стопанства с апел за основаване на местни дружества.
Писмото е подписано от Б. Александров - директор на Сектор гори, лов и рибарство към МЗГ.