Преписка по ЗДОИ между WWF-България и РИОСВ Благоевград относно разрешение по ОВОС за лифт "Картала", 2007г