Преписка по ЗДОИ между АПБ и РИОСВ-Бургас по Общия градоустройствен план на община Царево от 2008г.