Работни варианти на Наредбата-закон за зашита на родната природа, редактирани от Ив. Буреш, Ст. Лазаров като за основа служи проекта, изготвен от Министерството на народното стопанство, Отделение за горите, лова и рибарството. Това обсъждане започва на 29.11.1924г. с изпращането на този проект до Съюза за защита на природата и завършван на 31.01.1936г. , когато на събрание на Горския съвет се утвърждава окончателен вариант на Проект за наредбата - закон, който да се представи на Министъра нанародното стопанство за внасяне в Министерски съвет за одобрение.

В преписката фигурира и Протокол №2/31.01.1936г. от това заседание на Горския съвет:
Председател Началник на горите Щ. Кондев
Членове: Главен инспектор Г. Кюркчиев
Главен инспектор Сл. Лазаров
Инспектор ревизор Н. Табаков