Препис-извлечение, подписано от зам.-министър Метев на Министерство на горите и опазване на природната среда от  Заповед № 3700/29.12.72 г. на МГОПС за обявяване на защитени местности, в това число и на з.м. "Кайлъка"л Включва описание на ганиците и забранителните режими на защитената местност.