Писмо с изх. №3/17.05.1933г съобщава на МЗДИ представителите на СЗРП в комисиите към министерството за създаване на парк Витоша:

1. Гр. Грозев в комисията за границите

2. Инж. Д. Заговор в комисията за изработване на устройствения план

3. Д-р П. Пеев в комисията по контрола на строежите.