Писмо с изх. № 217/06.11-1936 г. на Дружеството на българските лесовъди съобщава на СЗРП и на избраните представители на дружеството за избора, направен от XXI Общо годишно събрание на 21.09.1936 г. 1936 г. Избрани за представители в СЗРП са:

  1. Слави Лазаров, началник на Бюро по укрепяване на пороищата и залесяването - София
  2. Илия Стоянов, лесовъд
  3. Петко Петков, инспектор по горите на МЗДИ.

Писмото е подписано то Секретаря и Председателя на Дружеството на българските лесовъди.