Писмо вх.№8/14.10.1940г., в което Българския рибарски съюз уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Райко Алексиев и Георги Зашев (гл. секретар).