Писмо с изх. № 753/20.04.1938 г. от Български рибарски съюз до Председателя на СЗП в допълнение на писмо №619/13.04.1938 г. Съобщава, че избран за представител в СЗРП е Георги Малчев, лесничей от Габрово. Писмото е надписано с червен гриф като докладвано и вписано в протокол №5/07.06.1938 г.