Предложение за изменения и допълнения на нормативната база, свързани с къмпингуването и свободното къмпиране, адресирано до Министерството на туризма във връзка с работна група с участие на НПО и граждани. Предложението е обобщено от Тома Белев, председател на УС на АПБ, в резултат от няколкоседмични дискусии  по темата за регламенти за къмпирането между представители на неправителствени природозащитни сдружения, туристически организации и граждански групи - Граждани за Карадере, Къмпинг.бг, Зелени закони, Българска туристическа камара, българска фондация "Биоразнообразие", Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и др.

Подробното предложение и мотивите към него са прикачени, като в резюме  измененията и допълнения на Закона за туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията, съдържат:

  • Променят определението за къмпинг, с което да се гарантира основният начин на тяхното използване;
  • Дават определения за къмпингуване, свободно къмпингуване, кемпер, каравана и палатка;
  • Създават възможност за съществуване на биваци като туристически обект за настаняване, в който се предлагат туристически услуги, но към който има по-ниски изисквания за нужната инфраструктура и основни услуги, които се предлагат в биваците;
  • Диференцират къмпингите от биваците, като първите са само в урбанизирани територии, а биваците – във всички останали видове територии;
  • Определят административния акт, с който се ограничава свободното къмпиране – това става чрез подробeн устройствен  план;
  • Определят условията, при които се ограничава свободното къмпиране – само в близост до съществуващи къмпинги/биваци или в територии с ограничения, наложени по реда на други закони (например, защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по ЗБР);
  • Гарантират човешкото право на свободно придвижване и пренощуване на открито в непредвидени ситуации с цел лична сигурност;
  • Подобряват икономическите условия за създаването на къмпинги ;
  • Определят изискванията към биваците и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.