Писмо вх.№117/14.04.1964г. от Б. Динов - ст.инж. в Комитета по хранителна промишленост с предложение за обявяване на района на Поморийското езеро за резерват с оглед опазване прелетните и гнездящи птици.
С писмо изх.№148/27.04.1964г. Г. Паспалев препраща писмото на Б. Динов до КГГП със становище в подкрепа на предложението.