Обявление за разгласяване № ЗП/42-13551 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-13429 с дата 23.10.1948 г. за обявяването на цер- боровите насаждения в м."Свински дол" на държавната гора "Топъл извор", Девинска околия за горски резерват.

Документите са адресирани до СЗРП за вписване в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№137/03.11.1948г.)