Обявление за разгласяване № ЗП/42-11936 с дата 20.09.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11933 с дата 20.08.1948 г. за обявяването за резерват на насажденията в м.  "Шабаница" в държавната гора "Краевска", Девинска околия, . Копието е подписано от инж. Ст. Масъров.

Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза.