Обявление за разгласяване № ЗП/42-13550 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-13428 с дата 23.10.1948 г. за обявяването на част от насажденията в м. "Патлейнско долче" в държавната гора "Патлейна", Преславска околия за горски резерват. Копието е подписано от Михайлов(за министър) .
Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№138/03.11.1948г.)