Обявление за разгласяване № ЗП/42-11584 с дата 10.09.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11535 с дата 20.08.1948 г. за обявяването на част от насажденията в м. "Пърдиконски дол" в държавната гора "Дикчан", в землището на с. Сатовча, Неврокопска околия за горски резерват. Копието е подписано от Трайков (за министър) и В. Александров - началник отдел.

Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза.