Обявление за разгласяване № ЗП/42-13549 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-13427 с дата 23.10.1948 г. за обявяването на част от насажденията в м. "Дервиша" в национализираната общинска гора на гр. Преслав за горски резерват. Копието е подписано от В. Александров - началник отдел.

Документите са адресирани до СЗРП (вх.№135/03.11.1948г.)