Обявление за разгласяване № ЗП/42-11585 с дата 10.11.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11534 с дата 10.11.1948 г. за обявяването на част от насажденията в м.№Тъмна гора" на държавната гора "Беслет" за горски резерват.
Копието е подписано от Трайков (за министър) и Александров (началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№93/20.11.1948г.)