Обявление за разгласяване № ЗП/42-155 с дата 29.11.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-15462 с дата 27.11.1948 г. за обявяването на чинар на 1000г. в двода на Димитър Барушев, с. Белащица за природен паметник.
Копието е подписано от Михайлов (за министър) и Александров ( началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП за вписване в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№146/06.12.1948г.)