Обявление за разгласяване № ЗП/42-8273 с дата 02.07.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № 8271 с дата 02.07.1948 г. за обявяването на 9 дървета в държавната гора "Ришки проход" и "Ракойна" в землището на с. Веселиново за природни паметници.

Документите са адресирани до СЗРП за вписване в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№58/27.07.1948г.)