Обявление за разгласяване № ЗП/42-11140 с дата 30.08.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство, Липсва препис от постановление № ЗП/2-11048 с дата 27.08.1948 г. за обявяването за природни паметници на 6 дървета: 2 бука в гората на с. Раково, 1 бук и 1 дъб в гората на с. Нейково и 1 дъб в гората на с. Жеравна.
Копието е подписано от Б.Александров (началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№101/29.09.1948г.)