Обявление за разгласяване № ЗП/42-11141 с дата 30.12.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-11050 с дата 27.08.1948 г. за обявяването на 2 дървета в гората на с. Здравец - Исперихскоза природни паметници.
Копието е подписано от Б.Александров (началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП с параф да бъдат вписани в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№102/29.09.1948г.)