Постановление №ЗП-1396/27.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на с. Гулина баня, Разложко за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1407 от 28.03.1950г.