Постановление №ЗП-1393/27.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на с. Труд, Пловдивско за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1405 от 28.03.1950г.