Постановление №ЗП-1392/27.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на с. Чепеларе, Асеновградсло за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1436 от 30.03.1950г.