Постановление №ЗП-1391/27.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на с. Белица, Разложко за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1434 от 30.03.1950г.