Постановление №ЗП-0779/13.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на гр. Банско за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1249 от 23.03.1950г.