Писмо от Хр. Пашков от Пловдив във връзка с общинското ползване на камък от пловдивските тепета и нуждата от опазването им. Планира се организация на сказка на СЗРП през есента и формиране на пловдивски клон, който да помага за опазване на тепетата. Описват се практиките на общината да ползва материал от тепетата, като се споменават Саат тепе (Данов хълм) и Джендем тепе (Младежки хълм).