Покана на Настоятелството на СЗРП до членовете на Управителния съвет на Съюза за заседание в канцеларията на Секцията по залесяването при дневен ред:

1. Избор на секретар

2. промени в Управителния съвет

3. Размяна на мисли по националния парк Витоша

4. Разширение границите на резервата Парангалица.

Документът е без дата.