Писмо изх.№71/27.02.1963г. с покана до Зоологическия, Ботаническия, Микробиологическия, Геологическия и Археологическия институт при БАН за участие в експедиции за проучване и изследване на пещери през 1963г.
Писмо вх.№89/13.03.193г. от Микробиологическия институт, подписано от директора му акад. Емануилов с отрицателен отговор.