Писмо с изх. № 11193/ 10.08.1931 г. (запазени 2 оригинални екземпляра) кани СЗРП, Дружеството на българските лесовъди, Българското ботаническо дружество, Българското геологическо дружество, Българската ловна организация, Българския туристически съюз и Юношеския туристически съюз  да излъчат представители в комисията към МЗДИ съгласно приложената заповеди №1362/07.07.1931 г. Целта на комисията е да изготви списък на растения, които трябва да бъдат обект на защита като "природни паметници" и да подготви законопроект за създаване на първия български национален парк, който се предполага, че ще бъде Рила.