Чернова на писмо с изх. №№ 22-32/25.11.1937 г. от СЗРП до председателите на Българско ботаническо дружество, природоизпитатели, Дружество на българските лесовъди, Дружество на лесовъдите академици, Български туристически съюз, Юношески туристически съюз, Български рибарски съюз, Българско пещерно дружество, Ловна организация, Българско геологическо дружество. Известява, че е взето решение да бъде издадена втора книга на сборника на СЗРП. Организациите, членуващи в съюза трябва да определят свой представител, който да подготви статия в обем до една печатна кола, материалите да бъдат готови до 1 февруари 1938 г. и да бъдат предадени на секретаря на СЗРП Г. Малчев.