Писмо изх.№206/26.06.1964г. с данни на КЗП за кореспонденция, изпратено до Издателството на БАН във връзка с отпечатване на джобен календар-бележник на БАН.