Писмо изх.№286/23.10.1964г. с благодарност за изпратено списание "Защита на природата", издание на Управлението за защита на природата на Сърбия.