Писмо по ЗДОИ от 13.04.2009г на ДНСК до АПБ, относно лифт "Картала", 2009г